Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Wydziały Urzędu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą następujące Wydziały o ustalonych symbolach
kancelaryjnych:
1) Dialogu i Spraw Społecznych DS;
2) Edukacji i Sportu E;
3) Finansowy F;
4) Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami GGN;
5) Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska GK;
6) Gospodarki Mieszkaniowej GM;
7) Informatyki i Obsługi Technicznej IOT;
8) Inwestycji i Zamówień Publicznych IZP;
9) Komunikacji K;
10) Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego KN;
11) Kultury i Turystyki KT;
12) Obsługi Mieszkańców OM;
13) Organizacyjny i Kadr OK;
14) Rozwoju Miasta RM;
15) Urbanistyki, Architektury i Budownictwa A;
16) Zarządzania Kryzysowego ZK;
17) Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami ZIT AJ;
Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej
18) Urząd Stanu Cywilnego USC;
19) Biuro Prezydenta Miasta BPM;
20) Biuro Rady Miejskiej BRM;
oraz wyodrębnione stanowiska pracy:
21) Audytor Wewnętrzny AW;
22) Koordynator ds. Systemów Zarządzania SZ;
23) Miejski Rzecznik Konsumentów MRK;
24) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych PO.


ZADANIA WYDZIAŁÓW

Do zakresu zadań Wydziału Dialogu i Spraw Społecznych należy w szczególności:

1) koordynowanie spraw w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, grupami formalnymi i nieformalnymi mieszkańców oraz udzielanie im wsparcia, szczególnie w zakresie organizacyjnym, prawnym i promocyjnym;

2) prowadzenie rejestru stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;

3) współpraca i aktywizacja działalności organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych, samorządów uczniowskich i studenckich, pomoc organizacyjna i merytoryczna dla Młodzieżowej Rady Miasta;

4) zabezpieczenie organizacyjno-merytoryczne funkcjonujących przy Prezydencie zespołów doradczych;

5) prowadzenie konsultacji społecznych Prezydenta z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi instytucjami;

6) współpraca merytoryczna z Radą i Zarządem Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”;

7) opracowywanie, realizacja i aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta oraz sporządzanie sprawozdań;

8) koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem otwartych konkursów ofert 
na realizację zadań własnych Miasta zleconych do wykonania innym podmiotom, prowadzenie otwartych konkursów związanych z zakresem działań Wydziału;

9) koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących wspieranie inicjatyw lokalnych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie;

10) prowadzenie i koordynowanie działań informacyjnych wydziałów 
i jednostek organizacyjnych na rzecz polityki informacyjnej Prezydenta:

a) pozyskiwanie, opracowywanie i przygotowywanie wewnętrznych materiałów informacyjnych, w tym dla Biura Prezydenta Miasta,

b) administrowanie i prowadzenie witryn Urzędu oraz zarządzanie kontami Miasta 
na portalach społecznościowych,

c) organizowanie spotkań informacyjno – konsultacyjnych Prezydenta,

d) współpraca z Biurem Prezydenta Miasta w zakresie informacji zewnętrznej oraz monitoringu i analizy wydawnictw oraz materiałów wykorzystywanych 
w polityce informacyjnej Miasta;

11) organizowanie imprez oraz oficjalnych uroczystości miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń ważnych w życiu społecznym Miasta;

12)  opracowywanie, realizacja oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji miejskich programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom;

13)  prowadzenie spraw związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

14)  wdrażanie i propagowanie na terenie Miasta ogólnopolskich i regionalnych programów przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień oraz prowadzenie kampanii profilaktyczno – edukacyjnych;

15) koordynowanie i nadzór nad działaniami związanymi z realizacją polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych z terenu Miasta;

16)  opracowywanie projektów programów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy współpracy Wydziałów, jednostek organizacyjnych Miasta oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych;

17) inicjowanie, koordynowanie i nadzór w zakresie organizowanych kampanii społecznych, konferencji popularno – naukowych, wystaw i wernisaży na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;

18) prowadzenie spraw związanych z działalnością Powiatowej Społecznej Rady 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych;

19) prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków przez Prezydenta oraz Zastępców Prezydenta;

20) sporządzanie zbiorczych,  ilościowych i jakościowych analiz dotyczących sposobu realizacji skarg i wniosków w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych;

21)  prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem aptek na terenie Miasta, w tym nadzoru nad godzinami ich pracy;

22) koordynowanie prac związanych z objęciem patronatu Prezydenta nad imprezami, akcjami oraz pozostałymi uroczystościami.


Do zakresu zadań Wydziału Edukacji i Sportu należy w szczególności:

1) koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych    
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i żłobków;

2) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz ustalanie, przekazywanie 
i rozliczanie dotacji;                                                      

3) koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z funkcjonowaniem doradztwa edukacyjno-zawodowego w jednostkach oświatowych;

4) organizowanie doradztwa metodycznego dla miejskich jednostek oświatowych;

5) przeprowadzanie elektronicznego naboru do jednostek oświatowych;

6) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego;

7) przygotowywanie konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych, merytorycznych materiałów i dokumentów oraz w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego dokonywanie oceny pracy dyrektorów;

8) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych;

9) organizowanie doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej podległych jednostek 
oraz przydział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

10) koordynowanie realizacji obowiązku szkolnego i nauki;

11) nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

12) przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym;

13) zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących jednostek oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej;

14) dofinansowanie prowadzenia przez pracodawców przygotowania zawodowego 
dla uczniów szkół zawodowych;

15) realizacja obowiązku szkolnego i nauki uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz prowadzenie informatycznego systemu kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych;

16) weryfikacja wniosków oraz przydział środków finansowych na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli;

17) koordynowanie i nadzorowanie spraw dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3;

18) prowadzenie spraw związanych z realizacją profilaktycznych programów zdrowotnych 
i promocją zdrowia;

19) wykonywanie czynności nadzoru nad funkcjonowaniem placówek 
opiekuńczo–wychowawczych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze;

20) koordynacja działalności jednostek oświatowych i stowarzyszeń działających na terenie Miasta w dziedzinie sportu;

21) koordynacja spraw związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz prowadzenie kalendarza imprez sportowych organizowanych na terenie Miasta;

22) zapewnienie warunków rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

23) promocja Miasta poprzez sport.


Do zakresu zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu Miasta oraz projektów uchwał Rady Miejskiej 
i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian do budżetu;

2) opracowywanie wieloletnich prognoz finansowych w zakresie dochodów i wydatków;

3) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych;

4) opracowywanie układów wykonawczych budżetu i harmonogramów realizacji dochodów 
i wydatków budżetowych;

5) nadzorowanie opracowywania projektów i planów rzeczowo-finansowych Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek powiązanych z budżetem Miasta;

6) prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu;

7) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta;

8) prowadzenie rozrachunków z tytułu należności publiczno-prawnych i cywilnoprawnych Miasta oraz Skarbu Państwa;

9) prowadzenie rozrachunków, w szczególności z urzędami skarbowymi i jednostkami organizacyjnymi Miasta;

10) prowadzenie ewidencji wartości środków trwałych i finansowego majątku trwałego 
(akcje i udziały finansowe), zwiększeń i obciążeń mienia komunalnego i należności Skarbu Państwa;

11) przygotowanie informacji o stanie zmian w wartości mienia komunalnego Urzędu 
i jednostek organizacyjnych Miasta;

12) opiniowanie projektów decyzji, wywołujących skutki finansowe dla budżetu Miasta;

13) organizacja i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu;

14) prowadzenie gospodarki kasowej, obrotu i rozliczeń z bankami w zakresie środków pieniężnych i innych wartości pieniężnych, depozytów oraz ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;

15) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

16) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych        
z planem finansowym;

17) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

18) dokonywanie rozliczeń z pracownikami Urzędu;

19) ewidencja i analiza przychodów i rozchodów Miasta;

20) ustalenie wymiaru podatków i opłat, prowadzenie postępowania podatkowego              
oraz prowadzenie ewidencji księgowej w tym zakresie;

21) prowadzenie postępowania windykacyjnego w zakresie podatków i opłat, w tym wyłanianie inkasentów opłaty targowej;

22) windykacja należności cywilnoprawnych Miasta;

23) ustalanie należności Skarbu Państwa, ich windykacja i rozliczanie z budżetem państwa;

24) opracowywanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych z wykonania budżetu Miasta i ich analiza;

25) opracowywanie sprawozdań finansowych jednostkowych, zbiorczych i bilansu skonsolidowanego;

26) prowadzenie ewidencji długu publicznego Miasta;

27) przygotowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie umarzania, odraczania  
i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych;

28) przygotowanie projektów decyzji Prezydenta Miasta w sprawie umarzania, odraczania      
i rozkładania na raty należności podatkowych;

29) przygotowanie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy publicznej;

30) koordynacja i nadzór nad pozyskiwaniem przez Miasto i jednostki organizacyjne Miasta środków finansowych z dotacji budżetu państwa, z funduszy celowych krajowych 
i zagranicznych; kredytów i pożyczek oraz innych środków ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.


Do zakresu zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących do zasobu nieruchomości Miasta 
i Skarbu Państwa;

2) opracowywanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa;

3) opracowywanie danych do projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań Wydziału oraz monitorowanie stopnia ich realizacji;

4) analiza rynku nieruchomości;

5) prowadzenie prac związanych z opracowywaniem wykazu terenów pod inwestycje, skutkujących możliwością przygotowania nieruchomości bądź jej części 
do zagospodarowania, w tym:

a) w drodze przetargu do: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,  dzierżawy 
na cele inne niż rolne,

b) w drodze bezprzetargowej do: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy (w tym na cele handlowe, usługowe, parkingowe, rekreacyjne, na potrzeby wspólnot mieszkaniowych), w użytkowanie i użyczenie,

c) lokali użytkowych i mieszkalnych do sprzedaży na rzecz ich najemców,

d) do przekazania w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta i Skarbu Państwa,

e) przeprowadzenie procedury uwłaszczeniowej (w tym garaży);

6) ustalenie terminu zagospodarowania nieruchomości i monitorowanie tego terminu; 

7) prowadzenie procedury w zakresie rozwiązywania umów cywilno-prawnych (użytkowania wieczystego, dzierżaw, użytkowania, użyczenia);

8) prowadzenie procedury związanej z nabyciem nieruchomości do zasobu Miasta i Skarbu Państwa, w tym poprzez nabywanie od osób fizycznych bądź prawnych, w wyniku zamiany nieruchomości;

9) prowadzenie procedury związanej z prawem pierwokupu;

10) prowadzenie procedury związanej z ustanowieniem służebności gruntowych oraz przesyłu;

11) prowadzenie procedury w zakresie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego na gruntach Miasta i Skarbu Państwa;

12) prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności na gruntach Miasta i Skarbu Państwa;

13) prowadzenie postępowań w zakresie:

a) aktualizacji, zmiany terminu wniesienia, zmiany stawki procentowej opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz z tytułu trwałego zarządu,

b) udzielania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz cen zbywanych nieruchomości,

c) opłat adiacenckich,

d) renty planistycznej;

14) prowadzenie ewidencji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowych;

15) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją i powiatyzacją nieruchomości;

16) prowadzenie postępowań związanych z zajęciem gruntów Miasta i Skarbu Państwa na cele inwestycyjne w zakresie infrastruktury technicznej oraz ustalanie opłat z tego tytułu;

17) rozgraniczenia nieruchomości;

18) ustalanie numerów porządkowych budynków oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji nazw ulic;

19) prowadzenie postępowań w sprawie podziałów nieruchomości oraz ujawnianie 
w księgach wieczystych dokonanych podziałów nieruchomości;

20) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie remontów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;

21) udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej 
lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;

22) regulacja praw do nieruchomości na rzecz posiadaczy nie legitymujących się tytułem 
do nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa;

23) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem prawa własności i użytkowania wieczystego osób, które nabyły nieruchomości w zamian za mienie pozostawione poza granicami państwa polskiego;

24) prowadzenie:

a) powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów 
i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

c) powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji 
o terenie;

25) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

26) zakładanie osnów szczegółowych;

27) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

28) powszechna taksacja nieruchomości;

29) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

30) zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu ewidencji gruntów 
i budynków, mapy zasadniczej oraz osnów szczegółowych;

31) przygotowywanie projektów planu dochodów budżetowych w zakresie opłat 
za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatków w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych;

32) prowadzenie spraw z zakresu targowisk miejskich i giełd, w tym:

a) przeprowadzanie procedur wyłaniania dzierżawców i administratorów targowisk miejskich oraz przygotowywanie umów dzierżawy/administrowania gruntów przeznaczonych pod targowiska,

b) nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów;

33) prowadzenie Centrum Obsługi Klienta w zakresie zadań Wydziału.


Do zakresu zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu współdziałania z gminami, które zawarły porozumienie
w sprawie komunikacji zbiorowej;

2) prowadzenie spraw z zakresu organizowania i zarządzania siecią komunikacyjną
w Mieście;

3) zarządzanie procesem opracowywania planu rozwoju transportu publicznego w Mieście,
jego realizacją i aktualizacją;

4) analizowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie miejskiej sieci komunikacji zbiorowej;

5) planowanie, przygotowywanie i realizowanie zadań z zakresu wyposażania gruntów
miejskich w niezbędną infrastrukturę techniczną;

6) przygotowywanie dokumentacji w procesie pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych
źródeł finansowania inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury technicznej;

7) gromadzenie i przetwarzanie informacji o stanie miejskiej infrastruktury technicznej;

8) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania usług komunalnych i utrzymanie obiektów
komunalnych tj. fontann, szaletów, cmentarzy;

9) zakładanie cmentarzy komunalnych, nadzór nad ich utrzymaniem, w tym kwater
grobownictwa wojennego;

10) udzielanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok osób zmarłych za granicą i pochowanie
na terenie Miasta, organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych
w miejscach publicznych;

11) sporządzanie analiz i propozycji zmian cen i opłat za usługi komunalne;

12) okolicznościowa dekoracja Miasta;

13) utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta poprzez:

a) likwidację „dzikich wysypisk”,
b) wykaszanie i oczyszczanie miejskich terenów niezainwestowanych,
c) oczyszczanie letnie i zimowe ulic, placów i dróg publicznych,
d) prowadzenie działań mających na celu ochronę mieszkańców przed bezdomnymi
zwierzętami;

14) prowadzenie analiz i nadzór nad urządzeniami doprowadzającymi wodę
i odprowadzającymi ścieki dzierżawionymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

15)monitorowanie realizacji zadań i prowadzenie sprawozdań w zakresie Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Aglomeracji;

16) koordynacja działań Miasta z podmiotami odpowiadającymi za:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i energię cieplną,
b) zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków;

17) koordynacja zadań związanych z zaopatrzeniem Miasta i jego jednostek w energię
elektryczną;

18) wykonywanie zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami istniejącymi i nowo
powstającymi w zakresie infrastruktury technicznej Miasta;

19)  tworzenie warunków dla ochrony i właściwego korzystania ze środowiska naturalnego
oraz prawidłowej gospodarki rolnej na terenie Miasta;

20) prowadzenie postępowań i nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony
przyrody, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, gospodarki wodnościekowej,
ocen oddziaływania na środowisko, geologii, lasów, prawa łowieckiego, ochrony
zwierząt, gospodarki odpadami, w tym wydawanie decyzji;

21) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz
prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków;

22) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie;

23) udostępnianie społeczeństwu informacji na temat stanu i zasobów środowiska oraz działań
mających na celu jego poprawę;

24) prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych objętych ochroną na podstawie przepisów
międzynarodowych;

25) prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków
ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;

26) sporządzanie programów ochrony środowiska, innych planów i programów związanych
z ochroną środowiska na terenie Miasta oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji;

27) inspirowanie i organizacja działań proekologicznych, edukacja ekologiczna,
upowszechnianie kodeksu dobrej praktyki rolniczej;

28) opiniowanie i uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych na terenie Miasta w zakresie
działania Wydziału;

29) zapewnienie prawidłowego utrzymania i rozwoju terenów zieleni miejskiej, miejskich
placów zabaw dla dzieci oraz koordynowanie spraw utrzymania i rozwoju terenów
zielonych w Mieście;

30) gospodarka gruntami rolnymi, w szczególności:

a) dzierżawa nieruchomości rolnych i leśnych wchodzących w skład nieruchomości
Miasta i Skarbu Państwa na cele rolne i leśne,
b) regulowanie spraw związanych z działkami dożywotnimi i siedliskowymi rolników
i ich spadkobierców,
c) prowadzenie teczek osiedleńczych i spraw z nimi związanych,
d) komunalizacja nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
e) przekazywanie w zarząd nadleśnictw gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa, przeznaczonych do zalesienia w planach zagospodarowania przestrzennego;

31) prowadzenie inwestycji i remontów urządzeń melioracji szczegółowych, nadzór nad
utrzymaniem sprawności technicznej tych urządzeń;

32) współpraca z administratorami cieków w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Miasta;

33) realizacja zadań z zakresu uprawy roślin i hodowli zwierząt;

34) prowadzenie zadań związanych z gospodarką leśną w lasach komunalnych;

35) odbudowa i utrzymanie dróg rolniczych;

36) prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych i zjawisk klęskowych
w sektorze rolnictwa i ochrony środowiska;

37)wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego;

38) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb;

39) prowadzenie spraw dotyczących społecznej straży rybackiej;

40) organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta oraz
nadzór nad jego realizacją, w tym m.in.:

a) przygotowywanie propozycji stawek opłat w wysokości niezbędnej do
samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) współpraca z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie
przeprowadzania przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
c) nadzór nad zasadami i sposobem zagospodarowywania odpadów komunalnych, w tym
nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości,
d) prowadzenie oraz weryfikacja elektronicznej bazy podmiotów wnoszących opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie wysokości opłat i zaległości
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia przez
właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości tej opłaty oraz uzasadnionych
wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej deklaracji,
f) organizowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz organizowanie
i nadzór nad funkcjonowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych oraz zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku
i recyklingu,
g) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
h) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizacji zadań dotyczących
gospodarowania odpadami komunalnymi,
i) kontrole i wizje lokalne w zakresie nieprzestrzegania przez właścicieli nieruchomości
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
j) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie pobierania opłat i prowadzenia
postępowań egzekucyjnych należności z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości;

41) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Do zakresu zadań Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej należy w szczególności:

1) przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta;

2) tworzenie zasobu lokali socjalnych;

3) inicjowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz programowanie zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, w tym budownictwa socjalnego;

4) prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi, w tym lokalami socjalnymi;

5) przygotowanie oferty lokali mieszkalnych do remontu;

6) organizacja bazy danych o lokalach do zamiany z urzędu lub zamiany wzajemnej;

7) obsługa  techniczno – organizacyjna Społecznej Komisji Mieszkaniowej w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i lokalami socjalnymi;

8) prowadzenie spraw odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego 
i pomieszczenia tymczasowego;

9) prowadzenie gospodarki lokalami użytkowymi;

10) sporządzanie analiz i propozycji zmian stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych 
i lokali użytkowych;

11) nadzór, koordynacja działań i egzekwowanie zaległości czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe;

12) prowadzenie spraw związanych z nadbudową, rozbudową budynków stanowiących własność Miasta oraz przebudowy pomieszczeń w tych budynkach w celu powiększenia istniejących lub utworzenia nowych lokali mieszkalnych i użytkowych;

13) wyłączanie z eksploatacji budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych;

14) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie remontów i inwestycji oraz ich realizacja;

15) nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Jeleniej Górze;

16) nadzór nad gospodarką finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Jeleniej Górze;

17) nadzór nad reprezentowaniem Miasta we wspólnotach mieszkaniowych z jego udziałem;

18) ocena rynku lokali mieszkalnych i lokali użytkowych;

19) nadzorowanie spraw z zakresu eksmisji.


Do zakresu zadań Wydziału Informatyki i Obsługi Technicznej należy w szczególności:

1) organizacja, nadzór i koordynacja wdrażania systemów informatycznych w Urzędzie;

2) planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej zadań Urzędu;

3) zapewnienie technicznych warunków do włączenia systemu Urzędu do sieci intersystemowej oraz sieci administracji rządowej i samorządowej;

4) koordynowanie procesu tworzenia baz danych;

5) planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb;

6) nadzór nad eksploatacją systemu monitoringu wizyjnego Miasta;

7) nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania;

8) administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych - wykonywanie zadań „administratora bezpieczeństwa informacji”;

9) administrowanie siecią informatyczną i telefoniczną Urzędu;

10) organizacja, nadzór i koordynacja prac technicznych nad Systemem Informacji Geograficznej (GIS) w Urzędzie;

11) prowadzenie i koordynowanie spraw ubezpieczeń, w tym związanych 
z odpowiedzialnością cywilną i z mieniem komunalnym;

12) prowadzenie spraw związanych z nabyciem spadków przez gminę;

13) sprawowanie zarządu nad budynkami administracyjnymi oraz lokalami biurowymi Urzędu wraz z przyległym terenem;

14) prowadzenie ewidencji pomieszczeń, składników majątkowych Urzędu;

15) prowadzenie remontów i konserwacji wyposażenia technicznego pomieszczeń biurowych;

16) zaopatrzenie materiałowo-techniczne, zakupy sprzętu biurowego, maszyn, urządzeń powielających, łączności, sprzętu komputerowego;

17) zabezpieczenie mienia Urzędu przed kradzieżą, włamaniem i pożarem;

18) zapewnienie czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń i obiektów;

19) prowadzenie spraw transportu Urzędu, przygotowywanie i rejestracja umów 
na korzystanie z samochodów prywatnych w celach służbowych, ewidencja i rozliczanie limitów;

20) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej Urzędu;

21) prenumerata prasy, publikacji specjalistycznych i urzędowych oraz zakup druków 
na potrzeby Urzędu;

22) wykonywanie prac poligraficznych, zlecanie wykonania opraw introligatorskich 
oraz kopiowania dokumentów;

23) zlecanie wykonania pieczęci urzędowych, prowadzenie ich rejestru i likwidacja;

24) prowadzenie kancelarii Urzędu oraz punktów informacyjnych;

25) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu;

26) do zakresu zadań Głównego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy 
w szczególności:

a) sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników Urzędu oraz poprawę warunków pracy,

b) ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie,

c) bieżące informowanie Prezydenta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

d) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu oraz przedstawianie propozycji, dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny,

f) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osobom kierującym zespołami pracowników Urzędu z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy,

g) opiniowanie szczegółowych instrukcji, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
na poszczególnych stanowiskach pracy,

h) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,

i) udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków,

j) prowadzenie spraw związanych z odzieżą ochronną,

k) współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników Urzędu, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników Urzędu.


Do zakresu zadań Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) współpraca z Wydziałami w planowaniu zadań inwestycyjnych;

2) współpraca z Wydziałami w opracowywaniu wniosków o finansowanie zewnętrzne zadań inwestycyjnych, w tym o środki pochodzące z Unii Europejskiej;

3) kompleksowa realizacja procesu inwestycji, w tym: przygotowywanie, wykonanie, nadzór oraz sprawozdawczość;

4) monitorowanie inwestycji w okresie gwarancyjnym;

5) kontrola i monitorowanie ciągłości projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności;

6) przygotowywanie i prowadzenie wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Miasto i Urząd w trybie ustawy prawo zamówień publicznych we współpracy z Wydziałami;

7) przekazywanie ogłoszeń dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a także zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Miasta i na tablicy informacyjnej Urzędu;

8) prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez Miasto i Urząd;

9) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych oraz  przekazywanie sprawozdań w zakresie, formach i miejscach określonych przepisami;

10) udzielanie wyjaśnień i pomocy jednostkom organizacyjnym Miasta w zakresie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.


Do zakresu zadań Wydziału Komunikacji należy w szczególności:

1) wydawanie, zatrzymywanie i cofanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, prowadzenie ewidencji wydanych uprawnień do kierowania pojazdami;

2) prowadzenie rejestracji i ewidencji pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów i przyczep;

3) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

4) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne dla przedsiębiorców wykonujących niezarobkowy (nieodpłatny) przewóz osób i rzeczy jako działalność pomocniczą w stosunku do ich podstawowej działalności gospodarczej;

5) dokonywanie wpisu (wykreślenia) i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom;

6) uzgadnianie wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

7) dokonywanie wpisu (wykreślenia) i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej dotyczącej prowadzenia ośrodków szkolenia  kierowców  oraz kontrola i nadzór w tym zakresie;

8) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz innej dokumentacji z tego zakresu.


Do zakresu zadań Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności:

1)  planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli i rekontroli komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów, które otrzymały dotacje z budżetu Miasta na realizację zadań Miasta;

2) współudział w kontroli powszechności opodatkowania w zakresie podatków i opłat lokalnych;

3) koordynacja kontroli przeprowadzanych przez Wydziały Urzędu w nadzorowanych jednostkach;

4) koordynacja działań w trakcie kontroli Urzędu przez organy kontroli zewnętrznej;

5) nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej przez Wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta;

6) opracowywanie informacji i ocen – na podstawie wyników kontroli;

7) prowadzenie ewidencji podmiotów, których Miasto jest udziałowcem 
lub akcjonariuszem oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów;

8) inicjowanie przekształceń własnościowych i programowanie działań prywatyzacyjnych 
i komercjalizacyjnych;

9) opracowywanie projektów przekształceń własnościowych jednostek i zakładów budżetowych Miasta. Prowadzenie procesów komercjalizacji oraz prywatyzacji podmiotów gospodarczych, działających w oparciu o majątek komunalny;

10) koordynacja i nadzór nad projektami wstępowania Miasta do spółek, występowania 
z nich oraz wnoszenia udziałów i akcji;

11) opracowywanie strategii w zakresie tworzenia, przystępowania, łączenia lub likwidacji spółek;

12) współpraca z innymi wspólnikami lub akcjonariuszami spółek z udziałem Miasta;

13) współpraca przy tworzeniu strategii spółek Miasta;

14) monitorowanie pozycji rynkowej i finansowej spółek z udziałem Miasta oraz przedkładanie Prezydentowi informacji w tym zakresie;

15) współpraca z organami spółek w zakresie zmian majątkowych lub udostępniania innym podmiotom składników majątkowych (w tym nieruchomości);

16) sprawowanie funkcji kontrolnej w spółkach z udziałem Miasta w ramach indywidualnej kontroli wspólników;

17) prowadzenie spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników z zakresu uprawnień nadzorczych i funkcji właścicielskich w jednoosobowych spółkach Miasta oraz spółkach, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem;

18) przygotowywanie materiałów i ocen dla potrzeb Zgromadzenia Wspólników dotyczących funkcjonowania spółek z udziałem Miasta i realizacji przez nie zadań publicznych.


Do zakresu zadań Wydziału Kultury i Turystyki należy w szczególności:


 1. tworzenie warunków dla ochrony dóbr kultury, upowszechniania kultury, rozwoju twórczości artystycznej oraz czynnych form spędzania wolnego czasu;
 2. sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w Mieście;
 3. przygotowywanie i  przeprowadzanie procedur udzielania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i turystyki w Mieście;
 4. koordynacja działalności instytucji i stowarzyszeń, działających na terenie Miasta w dziedzinie kultury i turystyki;
 5. koordynacja spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych;
 6. koordynacja prac nad opracowywaniem rocznego kalendarza imprez w Mieście i bieżąca jego aktualizacja;
 7. podejmowanie przedsięwzięć w celu rozbudowy bazy kulturalnej na terenie Miasta;
 8. prowadzenie czynności organizatora miejskich instytucji kultury oraz prowadzenie ich rejestru;
 9. podejmowanie inicjatyw w zakresie odnowy zabytków w Mieście we współpracy z konserwatorem zabytków;
 10. prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie przyznawanych z budżetu Miasta dotacji w zakresie kultury i turystyki;
 11. opracowywanie zbiorczych projektów, planów i sprawozdań finansowych instytucji kultury;
 12. inicjowanie i wspieranie instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych Miasta w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania;
 13. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju ruchu turystycznego, bazy turystycznej i infrastruktury rowerowej;
 14. prowadzenie działań dotyczących promocji Miasta w zakresie kultury i turystyki oraz pozyskiwanie sponsorów do działań promocyjnych, we współpracy z Wydziałami Urzędu;
 15. prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 16. redakcja i nadzór miejskiej strony internetowej w zakresie kultury i turystyki wraz z opracowywaniem newslettera z wydarzeniami kulturalnymi;
 17. prowadzenie całokształtu spraw współpracy Miasta z zagranicą oraz koordynacja współpracy zagranicznej jednostek podległych Miastu;
 18. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Mieście;
 19. przygotowywanie i przeprowadzanie procedur udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków;
 20. przygotowywanie i przeprowadzanie procedur nadania osobom zasłużonym dla kultury odznak honorowych i medali;
 21. wykonywanie zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami istniejącymi i nowo powstającymi dla infrastruktury kulturalnej i turystycznej Miasta.


Do zakresu zadań Wydziału Obsługi Mieszkańców należy w szczególności:

1) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;

2) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, w celu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania warunków, wynikających z zezwoleń;

3) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją ludności w zakresie zameldowania i wymeldowania oraz wydawania zaświadczeń;

4) cykliczne lub na wniosek sporządzanie ze zbioru meldunkowego  zestawień, wykazów, sprawozdań;

5) prowadzenie spraw w zakresie przygotowania i wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość;

6) prowadzenie spraw, związanych z realizacjąpowszechnego obowiązku obrony, w tym sporządzanie list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego oraz rejestru mężczyzn i kobiet objętych rejestracją wojskową;

7) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na organizacje imprez masowych;

8) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zgromadzeń na terenie Miasta;

9) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;

10) sporządzanie spisów wyborców;

11) rejestracja zdarzeń w zakresie „rzeczy znalezionych” w Mieście;

12) udostępnianie zbiorów przepisów prawnych;

13) koordynacja i prowadzenie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej;

14) prowadzenie i koordynowanie Centrum Obsługi Klienta.


Do zakresu zadań Wydziału Organizacyjnego i Kadr należy w szczególności:

1) opracowywanie i aktualizacja  aktów normujących organizację pracy Urzędu 
i czynności wynikające z prawa pracy;

2) prowadzenie całokształtu spraw osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem pracy 
i przepisami wykonawczymi, pracowników Urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych;

3) planowanie, realizacja i nadzór nad funduszem wynagrodzeń i środkami przeznaczonymi na szkolenia pracowników Urzędu oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;

4) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników Urzędu;

5) nadzór nad przestrzeganiem porządku, dyscypliny pracy i zasad pracy;

6) prowadzenie zbioru opisów stanowisk pracy i schematów organizacyjnych wydziałów;

7) koordynowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z naborem kandydatów 
na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze;

8) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie służby przygotowawczej pracowników Urzędu;

9) koordynacja spraw związanych z oceną pracowników Urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta;

10) koordynacja i prowadzenie całokształtu spraw z zakresu szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu;

11) prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją i koordynacją praktyk uczniowskich i studenckich oraz staży;

12) koordynacja i prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i dyrektorów  jednostek organizacyjnych Miasta;

13)prowadzenie centralnych rejestrów:

a) zarządzeń Prezydenta, Zastępców Prezydenta,

b) upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza,

c) wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu,

d) legitymacji służbowych wyznaczonych pracowników Urzędu;

14) sporządzanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej;

15) prowadzenie zbioru statutów jednostek organizacyjnych Miasta, z wyłączeniem jednostek kultury i oświaty;

16) koordynowanie spraw związanych z przynależnością Miasta do krajowych 
i zagranicznych stowarzyszeń, organizacji i związków;

17) obsługa sekretariatów Prezydenta i  Zastępców Prezydenta;

18) koordynacja prac związanych z organizacyjno-technicznym przygotowaniem wyborów 
i referendów;

19) doskonalenie procesów pracy i dostosowywanie organizacji Urzędu do zmian przepisów prawa;

20) prowadzenie całokształtu spraw współpracy Miasta z zagranicą oraz koordynacja współpracy zagranicznej jednostek podległych Miastu;

21) prowadzenie obsługi prawnej Urzędu, w szczególności:

a) bieżąca obsługa prawna Urzędu w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa,

b) opracowywanie pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i redakcyjnym projektów aktów prawnych  Prezydenta i Zastępców Prezydenta oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej,

c) doradztwo, udzielanie porad i wydawanie opinii w zakresie stosowania prawa,

d) inicjowanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych związanych ze zmianą przepisów,

e) opiniowanie projektów umów i porozumień,

f) prowadzenie postępowań procesowych; sprawowanie zastępstwa procesowego 
w sądach powszechnych, sądach administracyjnych i w Sądzie Najwyższym,

g) prowadzenie szkoleń w zakresie nowelizacji i stosowania prawa,

h) informowanie Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika 
o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności z zakresu administracji samorządowej i rządowej,

i) uczestnictwo w prowadzonych przez Urząd rokowaniach o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunków prawnych, zwłaszcza umów długoterminowych, wysokiej wartości przedmiotu umowy, mających na celu rozporządzenie mieniem,

j) prowadzenie innych spraw przewidzianych w przepisach ustawy o radcach prawnych i adwokaturze.


Do zakresu zadań Wydziału Rozwoju Miasta należy w szczególności:

1) zarządzanie procesem planowania strategicznego rozwoju Miasta i jego realizacją, 
w tym Strategią Rozwoju Miasta;

2) koordynacja prac nad opracowaniami  programów sektorowych Miasta;

3) inicjowanie inwestycji rozwojowych Miasta;

4) planowanie zadań inwestycyjnych i remontowych oraz dokonywanie bieżących 
i okresowych analiz i ocen ich realizacji;

5) inicjowanie działań zmierzających do pozyskania nowych inwestorów oraz obsługa merytoryczna inwestorów krajowych i zagranicznych; 

6) promocja gospodarcza Miasta we współpracy z innymi komórkami Urzędu i instytucjami zewnętrznymi;

7) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy;

8) analiza i ocena sytuacji gospodarczej;

9) inicjowanie, koordynacja i monitoring działań związanych z pozyskiwaniem dla Miasta krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania, w tym funduszy Unii Europejskiej;

10) współpraca z Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków zewnętrznych;

11) konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

12) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji 
z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej oraz z partnerami zagranicznymi w projektach;

13) przygotowywanie formularzy aplikacyjnych, związanych z uczestnictwem Miasta 
w projektach współfinansowanych środkami zewnętrznymi, we współpracy z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;

14) współpraca, koordynacja i nadzorowanie bieżącej realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

15) sporządzanie okresowych analiz dotyczących stopnia realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, których beneficjentem jest Miasto;

16) prowadzenie spraw wynikających ze statusu uzdrowiskowego jednostki Cieplice, 
w tym przygotowywanie operatów uzdrowiskowych.  


Do zakresu zadań Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa należy w szczególności:

1) prowadzenie polityki przestrzennej Miasta, w tym kształtowanie krajobrazu Miasta, ładu architektonicznego i środowiska kulturowego poprzez:

a) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

b) sporządzanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,

c)  sporządzanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

d) prowadzenie analiz i badań programowo-przestrzennych, w tym wskazywanie terenów pod inwestycje;

2) prowadzenie bazy danych o zagospodarowaniu przestrzennym;

3) przeprowadzanie konkursów architektonicznych i urbanistycznych;

4) prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

5) nadzór nad zgodnością podziałów terenów z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego;

6) opiniowanie sposobów zagospodarowania terenów Miasta;

7) wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej przypisanych staroście, w szczególności:

a) wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych lub rozbiórkowych,

b) wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

c) przyjmowanie zgłoszeń budowlanych;

8) prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę;

9) podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Mieście, w tym, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

10) prowadzenie Centrum Obsługi Klienta w zakresie zadań Wydziału.


Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych 
i ochrony przeciwpożarowej określonych przepisami szczegółowymi;

2) nadzór nad opracowywaniem i uaktualnianiem planów działania przez instytucje,   podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, działające na terenie Miasta oraz wykonywaniem przez nie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej 
i spraw obronnych;

3) planowanie, organizowanie ćwiczeń oraz szkolenia kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Miasta, formacji obrony cywilnej a także ludności w zakresie powszechnej samoobrony;

4) zapewnienie sprawnego działania elementów systemu wykrywania, alarmowania 
i ostrzegania ludności na terenie Miasta;

5) opracowywanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych: w czasie pokoju;
w czasie pokoju na wypadek mobilizacji i wojny, na rzecz sił zbrojnych i innych jednostek organizacyjnych;

6) przygotowanie kurierów i dokumentacji, niezbędnej do przeprowadzenia akcji kurierskiej Urzędu;

7) realizacja zadań obronnych i służby zdrowia zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego;

8) realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

9) planowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz nadzór nad ich działalnością;

10) współpraca ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w zakresie obsługi finansowej;

11) obsługa kancelaryjno-biurowa Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa Miasta Jeleniej Góry 
i Powiatu Jeleniogórskiego;

12) kierowanie Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie dokumentacji i utrzymanie bazy niezbędnej do zarządzania w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych;

13) monitorowanie, powiadamianie i ostrzeganie oraz koordynowanie działań ratowniczych 
i porządkowo-ochronnych;

14) kierowanie i koordynowanie prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przygotowanie Zespołu do działania poprzez szkolenia i ćwiczenia;

15) monitorowanie i realizowanie procedur reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, pożarów lub innych miejscowych zagrożeń;

16) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 
i humanitarne;

17) ścisła współpraca ze Strażą Miejską w Jeleniej Górze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Mieście;

18) koordynowanie współpracy z Policją w zakresie działań prewencyjnych, dotyczących porządku publicznego w Mieście;

19) koordynowanie współpracy z Powiatową Strażą Pożarną.


Do zakresu zadań Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi
Aglomeracji Jeleniogórskiej należy w szczególności:


1) prowadzenie działań w zakresie przygotowania i wdrażania Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz koordynacja działań Urzędu w tym
zakresie;

2) opracowywanie projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Jeleniogórskiej i jej aktualizacja;

3) obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej
obejmująca:

a) przygotowanie i ogłaszanie naborów prowadzących do preselekcji projektów,
b) ocena zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Jeleniogórskiej,
c) monitoring i sprawozdawczość z wdrażania projektów w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej;

4) działania informacyjno – promocyjne dotyczące Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej;

5) realizacja zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych w ramach kompetencji
realizowanych przez Wydział;

6) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w przygotowanie i wdrażanie
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej;

7) realizacja Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zarządzania
Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz zasad
współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu,
ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Aglomeracji Jeleniogórskiej;

8) realizacja Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Do zakresu zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1)      sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;

2)      transkrybowanie zagranicznych odpisów aktów urodzeń,  małżeństw i zgonów;

3)      uzupełnianie, prostowanie oczywistych błędów pisarskich, odtwarzanie, rejestrowanie 
i ustalanie treści aktów stanu cywilnego;

4)      przyjmowanie oświadczeń w uroczystej formie o zawarciu  związków małżeńskich 
i wyborze nazwisk przez małżonków;

5)      zmiana imienia i/lub nazwiska;

6)      przyjmowanie oświadczeń i sporządzanie protokołów związanych z urodzeniem dziecka;

7)      przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;

8)      przyjmowanie oświadczeń o stanie cywilnym;

9)      sporządzanie wzmianek dodatkowych o zdarzeniach mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego;

10)  sporządzanie wzmianek dodatkowych o skutecznych orzeczeniach sądów państw obcych lub rozstrzygnięciach innych organów państw obcych w sprawach dotyczących stanu cywilnego;

11)  sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i innych zaświadczeń;

12)  sporządzanie wniosków o unieważnienie jednego z aktów stwierdzających to samo zdarzenie z zakresu stanu cywilnego;

13)  wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego okresu oczekiwania na zawarcie małżeństwa cywilnego;

14)  prowadzenie korespondencji z klientami krajowymi i zagranicznymi oraz placówkami dyplomatycznymi;

15)  archiwizowanie akt zbiorowych stanu cywilnego;

16)  przechowywanie ksiąg stanu cywilnego za ostatnie 100 lat;

17)  sporządzanie wniosków i organizowanie uroczystości wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.


Do zakresu zadań Biura Prezydenta Miasta należy w szczególności:

1)      koordynacja działań promocyjnych Miasta;

2)      prowadzenie spraw w zakresie interpelacji, wniosków i zapytań radnych Rady;

3)      sporządzanie informacji Prezydenta o pracy między sesjami Rady;

4)      obsługa posiedzeń, spotkań, narad i konferencji Prezydenta;

5)      współpraca ze środkami masowego przekazu;

6)      koordynacja działań w zakresie fotograficznej rejestracji wydarzeń organizowanych przez Miasto.


Do zakresu zadań Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:

1)      organizacja i obsługa posiedzeń Rady i jej Komisji;

2)      prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego wraz z bieżącą aktualizacją oraz udostępnianie go do powszechnego wglądu na stronie internetowej Miasta 
i w siedzibie Rady;

3)      przedkładanie Wojewodzie Dolnośląskiemu podjętych uchwał Rady;

4)      kontrola nad treścią opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę oraz wnioskowanie 
o sprostowanie błędu;

5)      organizacja i prowadzenie spraw z zakresu powoływania ławników;

6)      organizacja dyżurów radnych, narad i konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady;

7)      przygotowywanie spotkań i kontaktów radnych z mieszkańcami;

8)      prowadzenie Ksiąg Zasłużonych dla Miasta;

9)      obsługa techniczna Rady i Zarządu Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”.


Do zakresu zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

1)      przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;

2)      prowadzenie audytu wewnętrznego w Wydziałach Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Miasta;

3)      przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, audytu wewnętrznego poza planem audytu;

4)      sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego;

5)      przeprowadzanie czynności doradczych.


Do zakresu zadań Koordynatora ds. Systemów Zarządzania należy w szczególności:

1)      koordynowanie wszystkich spraw związanych z utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością;

2)      koordynowanie wszystkich spraw związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej.


Do zakresu zadań  Miejskiego Rzecznika Konsumentównależy w szczególności:

1)      zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;

2)      występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

3)      wytaczanie powództw na rzecz konsumentów;

4)      udzielanie konsumentom pomocy prawnej w innych formach w zakresie ochrony praw konsumentów;

5)      składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 
w zakresie ochrony interesów konsumentów;

6)      uczestniczenie we wszczęciu postępowania antymonopolowego oraz korzystanie z prawa występowania przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji;

7)      podejmowanie działań w sprawach naruszenia ustawy o języku polskim.


Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1)      sprawowanie nadzoru i koordynacji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;

2)      prowadzenie wykazu informacji, stanowiących tajemnicę służbową oraz wykazu stanowisk i osób, dopuszczonych do tych informacji;

3)      opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych;

4)      przygotowanie projektu szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych oraz bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania sieci i systemów teleinformatycznych z tymi wymaganiami;

5)      bieżąca kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

6)      okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, zawierających informacje niejawne;

7)      współpraca przy zapewnieniu ochrony Urzędu, w tym opracowywanie planu ochrony 
i nadzorowanie jego realizacji;

8)      szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych;

9)      prowadzenie kancelarii niejawnej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij