Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Podatki i opłaty lokalne

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

W celu zapoznania się z opublikowanymi artykułami proszę wybrać odpowiedni dział w kolumnie menu przedmiotowego


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE WYMIARU I POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra jest MIASTO JELENIA GÓRA, PLAC RATUSZOWY 58, 58-500 JELENIA GÓRA.

 2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pomocą adresu: iodo_um@jeleniagora.pl.

 3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do wykonania zadań wynikających z ustaw podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

  2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

  3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

  4. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Jelenia Góra,

  5. w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

  6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.

 5. W związku z przetwarzaniem danych, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Jelenia Góra przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miasto Jelenia Góra,

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą  przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem,.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jelenia Góra Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 4. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

 5. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 
 


 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij