W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Informacje podstawowe, stawki 2020 i formularze

XML

Treść

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wydział/Jednostka prowadząca
Departament Finansów, Referat Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych  (email: podatki@jeleniagora.pl)

Miejsce złożenia dokumentów
Departament Finansów, Referat Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych, Jelenia Góra, ul.Sudecka 29, pok.32; punkty rejestracji Urzędu Miasta, drogą pocztową lub elektroniczną - poprzez ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

Informacja telefoniczna:
Departament Finansów, Referat Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych 
- pok. nr 32 tel.75 75 46 218

Wymagane dokumenty
    • Deklaracja na podatek od środków transportowych (link do pobrania)

Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatnicy są zobowiązani odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Opłaty
Złożenie deklaracji podatkowej - bez opłat.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Stawki podatku od środków transportowych
Uchwała nr 131.XVII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych (link do pobrania)

Wpłat z tytułu podatku od środków transportowych należy dokonywać:
- na indywidualny rachunek bankowy,
w punktach kasowych CONNECT w budynkach Urzędu Miasta przy ul.Sudeckiej 29 i przy Placu Ratuszowym 58, czynnych w godzinach: 

  od 8.00 do 15.30 (poniedziałek, wtorek, środa) 
  od 8.00 do 16.30 (czwartek)
  od 8.00 do 14.30 (piątek)

- w punkcie kasowym CONNECT przy Placu Piastowskim 15a
- w Banku Millennium S.A. przy Placu Wyszyńskiego 52
- w Banku Millennium S.A. przy ul.1-go Maja 10

Warunkowo nowi podatnicy składający po raz pierwszy deklarację podatkową, którzy nie uzyskali jeszcze indywidualnego numeru rachunku bankowego, korzystają z numeru konta bankowego podstawowego:  

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
BANK MILLENNIUM S.A. O/JELENIA GÓRA
NR  98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

dla przelewów zagranicznych:

BIC/S.W.I.F.T: BIGBPLPWXXX
IBAN:PL 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566


Termin i sposób załatwienia
- należny podatek obliczony w wyniku samoopodatkowania poprzez złożenie deklaracji podatkowej
lub
- decyzja organu podatkowego określająca wysokość zobowiązania podatkowego jako wynik przeprowadzonego postępowania podatkowego wobec niezłożenia deklaracji podatkowej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (link do pobrania).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (link do pobrania).


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (link do pobrania).


Uchwała Nr 131.XVII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (link do pobrania).


Inne informacje
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy:
    • został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,
    • został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
    • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
    • do dnia 15 września danego roku - II rata,
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych  - bez wezwania - na rachunek budżetu miasta Jelenia Góra w ustawowo określonych terminach za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych. Warunkowo nowi podatnicy składający po raz pierwszy deklarację podatkową, którzy nie uzyskali jeszcze indywidualnego numeru rachunku bankowego, korzystają z numeru konta bankowego podstawowego
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane