Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Informacje podstawowe i formularze

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ULGI W SPŁACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wydział/Jednostka prowadząca

Departament Finansów, Referat Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych  (email: podatki@jeleniagora.pl)

Miejsce złożenia dokumentów

- Departament Finansów, Referat Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych, Jelenia Góra, ul.Sudecka 29, pok.32;
- punkty rejestracji Urzędu Miasta, lub
- drogą pocztową/elektroniczną-poprzez ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

Informacja telefoniczna:
Departament Finansów, Referat Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych Referat Podatków i Opłat Lokalnych
- pok. nr 32 tel.75 75 46 218

Wymagane dokumenty

    • wniosek (podanie) o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem (formularz),
    • kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności powołane we wniosku,
    • dowody (dokumenty) potwierdzające sytuację finansową.

Osoby Fizyczne:
- oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego (formularz),
- kserokopie zeznania podatkowego – składanego do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialną wnioskodawcy (np.: osiągane dochody, ponoszone wydatki, zadłużenie wobec innych wierzycieli),
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających obecne położenie strony mające istotny wpływ na zasadność udzielenia ulgi (np. stan zdrowia, niepełnosprawność i niemożność podjęcia pracy, itd).

Osoby prawne:

- sprawozdanie finansowe,
- zestawienia należności i zobowiązań.

Gdy wniosek składa podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej należy złożyć dowody i informacje potwierdzające prawo do uzyskania pomocy publicznej (zaświadczenia lub oświadczenia o wielkości uzyskanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie  lub rybołówstwie lub nieotrzymaniu takiej pomocy, informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, na formularzu według ustalonego wzoru odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów)
(formularz),

Opłaty

Podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.


Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej pobiera się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (uchwała w załącznikach).


Sposób załatwienia

Decyzja
      
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (link do pobrania).
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (link do pobrania).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (link do pobrania).
Uchwała Nr 146.XX.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 grudnia 2015r.  w sprawie opłaty prolongacyjnej (link do pobrania).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. W sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis (link do pobrania)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

Ulgi w spłacie dotyczą następujących zobowiązań podatkowych:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- opłaty skarbowej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty uzdrowiskowej,
- opłaty targowej.

Katalog ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

- odroczenie terminu płatności podatku,
- rozłożenie zapłaty podatku na raty,
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
- umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - w całości lub w części.

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art.67a ustawy - Ordynacja podatkowa, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą następuje wyłącznie w sytuacjach określonych w art. 67 b. Przed złożeniem wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, podatnik prowadzący działalność gospodarczą  winien zapoznać się z przepisami art. 67a  i  i 67 b ustawy- Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia  30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij