Prezydent Miasta Jeleniej  Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz. 450) do udziału w pracach Komisji konkursowej oceniającej oferty w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.