W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

DRUGI NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W JELENIEJ GÓRZE

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW
DO SĄDU OKRĘGOWEGO W JELENIEJ GÓRZE NA KADENCJĘ 2024-2027

Zapraszamy zainteresowane osoby, spełniające wymogi, do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, na kadencję 2024-2027.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 334) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Za pełnienie obowiązków ławnika przysługuje dieta.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

 6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;
 7. do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

OPŁATY 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa  17 czerwca 2024 r.GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami można składać w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58, II piętro, p. nr 19 (w Ratuszu znajduje się winda), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj.: 

- poniedziałek - środa, w godz.: od 7:30 do 15:30, 
- czwartek, w godz.: od 7:30 do 16:30, - piątek, w godz.: od 7:30 do 14:30,
lub przesłać listownie na adres:

Rada Miejska Jeleniej Góry, plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,
z dopiskiem na kopercie: WYBORY ŁAWNIKÓW.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po wyznaczonym terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 


Informacje związane z wyborami ławników udzielane są w Biurze Rady Miejskiej, pod nr tel.: 75 75 46 111.

Załączniki:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenia kandydata

Lista osób zgłaszających

Załączniki

Powiadom znajomego