W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla ujęcia wyborcy w obwodzie głosowania ze względu na adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, do dnia 29 marca 2024 r.

Przed pierwszym głosowaniem w wyborach prezydenta miasta akt pełnomocnictwa sporządza się odrębnie na pierwsze głosowanie (tzw. I turę) oraz na ponowne głosowanie (tzw. II turę), jeżeli będzie ono przeprowadzane.

Kto może udzielić pełnomocnictwa do głosowania?


Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

Udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach mogą również wyborcy kończący najpóźniej w dniu głosowania 60 lat.

UWAGA! Głosować za pośrednictwem pełnomocnika nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w:

 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych,
  domach studenckich,
 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • głosującego korespondencyjnie.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.


UWAGA! Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mąż zaufania,
 • kandydat na posła albo senatora.

UWAGA! Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania,
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania,
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał w dniu wyborów ukończonych 60 lat).

Wyborca może we wniosku zamieścić również adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

Gdzie i kiedy można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa?

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami można składać w Wydziale Obsługi Klienta przy ul. Ptasiej 6A - pokój 106 w godzinach: pn - śr 7:30 - 15:15, czw 7:30 - 16:15, pt 7:30 - 14:15, w terminie do 29 marca 2024 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz załącznikami mogą być również wniesione w postaci elektronicznej przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby – w terminie do 29 marca 2024 r.

W wyborach na prezydenta miasta sporządza się odrębne pełnomocnictwa dla I tury głosowania i ewentualnie dla II tury głosowania.


UWAGA! Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa! Sam dokument (akt pełnomocnictwa) jest przygotowywany przez pracowników Urzędu Miasta Jeleniej Góry i podpisywany przez wyborcę w obecności urzędnika.

Gdzie udziela się pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Jeleniej Góry upoważnionym przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu w którym przebywa (wyłącznie na terenie Jeleniej Góry).


Czy można cofnąć pełnomocnictwo?

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia pracownikowi Urzędu Miasta Jeleniej Góry upoważnionemu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, może także zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Powiadom znajomego