W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Informacje podstawowe, stawki 2020-2022 i formularze

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wydział/Jednostka prowadząca
Departament Finansów, Wydział Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych (email: podatki@jeleniagora.pl)

Miejsce złożenia dokumentów
 - Departament Finansów, Wydział Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych,  
   Jelenia Góra, ul.Sudecka 29,
   - pok.29 (OSOBY FIZYCZNE);
   - pok.31 (OSOBY PRAWNE);
 - punkty rejestracji Urzędu Miasta, lub 
 - drogą pocztową/elektroniczną-poprzez ePUAP: 
/UMJG/SkrytkaESP

Informacja telefoniczna:
Departament Finansów, Wydział Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych 

OSOBY FIZYCZNE – pok. nr 29;  tel. 75 75 46 221/ lub 75 75 46 238/ lub 75 75 49 010
OSOBY PRAWNE   – pok. nr 31; tel. 75 75 49 010

Wymagane dokumenty

OSOBY FIZYCZNE - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

OSOBY PRAWNE - Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona w terminie do 31 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatnicy są zobowiązani odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Opłaty

Złożenie deklaracji podatkowej - bez opłat.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA 2022 ROK:

Uchwała Nr 409.XLIII.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

STAWKI PODATKOWE ZA LATA 2020-2021:

Uchwała nr 160.XIV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


FORMULARZE PODATKOWE: 

- Od 1 lipca 2019 r. obowiązują formularze podatkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U.2019 r., poz.1104) (DRUKI DO POBRANIA ! )

- obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. formularze podatkowe wynikające z aktu prawa miejscowego, tj. Uchwały nr 357.XLV.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 2017 r. dostępne do pobrania w Załącznikach na dole strony.

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości należy dokonywać:

OSOBY FIZYCZNE:
- na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej 

- w punkcie kasowym CONNECT w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej 2-3, czynnym w godzinach: 
  od 8.00 do 15.30 (poniedziałek, wtorek, środa)
  o
d 8.00 do 16.30 (czwartek)
  od 8.00 do 14.30 (piątek)

- w punkcie kasowym CONNECT przy Placu Piastowskim 15a
- w Banku Millennium S.A. przy Placu Wyszyńskiego 52
- w Banku Millennium S.A. przy ul.1-go Maja 10

OSOBY PRAWNE
- na indywidualny rachunek bankowy,
Warunkowo nowi podatnicy składający po raz pierwszy deklarację podatkową, którzy nie uzyskali jeszcze indywidualnego numeru rachunku bankowego, korzystają z numeru konta bankowego podstawowego:  
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
BANK MILLENNIUM S.A. O/JELENIA GÓRA
NR  98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

dla przelewów zagranicznych:

BIC/S.W.I.F.T: BIGBPLPWXXX
IBAN:PL 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Termin i sposób załatwienia

OSOBY FIZYCZNE - decyzja organu podatkowego ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego jako wynik przeprowadzonego postępowania podatkowego. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Danina będzie płatna jednorazowo w przypadkach, gdy jej kwota nie przekroczy 100 zł. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał zapłacić podatek jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

OSOBY PRAWNE - Podatek jest płatny w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia. Należny podatek obliczony w wyniku samoopodatkowania poprzez złożenie deklaracji podatkowej, lub określony decyzją organu podatkowego jako wynik przeprowadzonego postępowania podatkowego wobec niezłożenia deklaracji podatkowej. Danina będzie płatna jednorazowo w przypadkach, gdy jej kwota nie przekroczy 100 zł. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał zapłacić podatek jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Akty prawa miejscowego dot. stawek podatkowych:

za 2022:
Uchwała nr 409.XLIII.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

za 2020-2021:
Uchwała nr 160.XIV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomosci


Akty prawne dot. formularzy podatkowych:

Uchwała nr 357.XLV.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 2017r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Inne informacje
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatnicy są zobowiązani odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Rozdział 9a ustawy Ordynacja podatkowa reguluje możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Stanowi on, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a § 4 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, do których odnosi się dyspozycja przedmiotowego artykułu, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwa należy składać na obowiązującym druku określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
WAŻNE!
Z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

UWAGA! W ZAŁĄCZNIKACH DEKLARACJE OBOWIĄZUJĄCE DO 30 CZERWCA 2019R.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane