W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Informacje podstawowe i formularze

ULGI W SPŁACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wydział/Jednostka prowadząca

Departament Finansów, Wydział Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych  (email: podatki@jeleniagora.pl)

Miejsce złożenia dokumentów

- Departament Finansów, Wydział Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych, Jelenia Góra, ul.Sudecka 29, pok.32;
- punkty rejestracji Urzędu Miasta, lub
- drogą pocztową/elektroniczną-poprzez ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

Informacja telefoniczna:
Departament Finansów, Wydział Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych Referat Podatków i Opłat Lokalnych
- pok. nr 32 tel.75 75 46 218

Informacje podstawowe

Tryb postępowania w sprawach podatkowych regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przepisem art. 67a tej ustawy, Organ podatkowy, tj. Prezydent Miasta, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną,
- przy czym na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą można udzielać ulg w spłacie zobowiązań wyłącznie zgodnie z wymogami zawartymi w art. 67b wyżej wymienionej ustawy Ordynacja podatkowa.

W myśl przepisu art. 67b tej ustawy, Organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, zarówno w formule pomocy de minimis (pkt 1) w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach pomocy de minimis, jak również w ramach innych przeznaczeń pomocy (pkt 2).

Wymagane dokumenty:
- wniosek (podanie) o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem (do pobrania w Załącznikach pozycja nr 1),
- kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności powołane we wniosku,
- dowody (dokumenty) potwierdzające sytuację finansową.

W przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, należy przedłożyć:
- pisemny wniosek podatnika o udzielenie ulgi, ze wskazaniem rodzaju ulgi (do pobrania w Załącznikach pozycja nr 1);
- oświadczenie o sytuacji majątkowej (do pobrania w Załącznikach pozycja nr 2);
- kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość dochodu podatnika, jego małżonki/a oraz osób z nim zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (np. aktualne zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy, z Powiatowego Urzędu Pracy, MOPS-u, odcinek renty/emerytury, itp) – należy przedłożyć zaświadczenie stosowne do indywidualnej sytuacji,
kserokopie dokumentów potwierdzających wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (np. rachunki za energię, gaz, czynsz, TV, telefon, itp.);
- kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość innych wydatków (np. na leczenie, zakup opału, spłaty rat kredytów, itp.) – jeżeli wnioskodawca powołuje się na te okoliczności,
- kserokopie rozliczenia z Urzędem Skarbowym za ostatnie 2 lata;
- zaświadczenie oraz inne dokumenty o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie lub jeśli na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna;
- wszelkie inne dowody i argumenty, mające – zdaniem podatnika – wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie;
- inne dokumenty: na żądanie Organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, należy przedłożyć:
- złożyć pisemny wniosek podatnika o udzielenie ulgi, z określeniem rodzaju ulgi oraz wskazaniem przeznaczenia wnioskowanej ulgi, zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej (do pobrania w Załącznikach pozycja nr 1)
- wskazać rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej:
* pomoc publiczna de minimis (dot. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia zaległości);
* pomoc publiczna zakwalifikowana jako pomoc mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego (dot. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności).

W przypadku ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej de minimis należy wraz z wnioskiem spełniającym wymogi formalne, przedłożyć:

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (do pobrania w Załącznikach pozycja nr 3);

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Pan otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (do pobrania w Załącznikach pozycja nr 4);

- kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową Wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wykaz wymagalnych zobowiązań, rachunkową księgę przychodów i rozchodów lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat);

- plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy;

- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy;

- oświadczenie o sytuacji majątkowej;

- wszelkie inne dowody (dokumenty), mające – zdaniem podatnika – wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie;

- inne dokumenty: na żądanie Organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

W przypadku ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, należy wraz z wnioskiem spełniającym wymogi formalne, przedłożyć:

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (do pobrania w Załącznikach pozycja nr 6),

- kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wykaz wymagalnych zobowiązań, rachunkową księgę przychodów i rozchodów lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat);

- plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy;

- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy;

- oświadczenie o sytuacji majątkowej;

- wszelkie inne dowody (dokumenty), mające – zdaniem podatnika – wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie;

- inne dokumenty: na żądanie Organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Opłaty
Podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.


Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej pobiera się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (do pobrania w Załącznikach pozycja nr 5).


Sposób załatwienia

Decyzja
      
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (link do pobrania).
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (link do pobrania).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (link do pobrania).
Uchwała Nr 146.XX.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 grudnia 2015r.  w sprawie opłaty prolongacyjnej (link do pobrania).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. W sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis (link do pobrania)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (link do pobrania)

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

Ulgi w spłacie dotyczą następujących zobowiązań podatkowych:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- opłaty skarbowej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty uzdrowiskowej,
- opłaty targowej.

Katalog ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

- odroczenie terminu płatności podatku,
- rozłożenie zapłaty podatku na raty,
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
- umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - w całości lub w części.

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art.67a ustawy - Ordynacja podatkowa, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą następuje wyłącznie w sytuacjach określonych w art. 67 b. Przed złożeniem wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, podatnik prowadzący działalność gospodarczą  winien zapoznać się z przepisami art. 67a  i  i 67 b ustawy- Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia  30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Załączniki

Powiadom znajomego