Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu pomocy społecznej - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.Załączniki:

Zaproszenie
Formularz zgłoszenia