Obwieszczenie nr 627.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia GóraZałączniki:

627.2022.VIII
tekst zmiana studium
rys zmian studium
prognoza oddziaływania na środowisko
Protokół z dyskusji publicznej