Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza, do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji, w tym m.in.: 

1.      mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2.      mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3.      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

4.      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5.      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6.      organy władzy publicznej;

7.      podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od dnia 7 lutego 2023 r. do dnia 9 marca 2023 r., w następujących formach:
 
1. Zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej i elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji:


· osobiście do Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 
58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209, w godzinach pracy Urzędu Miasta tj.:

- poniedziałek-środa: 7:30-15:30,
- czwartek: 7:30-16:30,
- piątek: 7:30-14:30;

· za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: rewitalizacja@jeleniagora.pl;

· drogą korespondencyjną na adres:
Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta,
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
(decyduje data wpływu formularza konsultacyjnego do Urzędu Miasta Jelenia Góra).

· poprzez uzupełnienie formularza konsultacyjnego w wersji interaktywnej: https://ankieta.deltapartner.org.pl/jelenia_gora_kr_formularz

 
2. Spotkania otwartego z interesariuszami procesu rewitalizacji, podczas którego omówione zostaną zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, jak również możliwe będzie wniesienie uwag, opinii i propozycji dot. projektu uchwały w formie ustnej do protokołu. Spotkanie odbędzie się:

21 lutego 2023 r. w godz. 16:00-18:00 w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska - sala konferencyjna, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra.
 
3. Ankiety dotyczącej projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, w formie online, która dostępna będzie:

· pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/jelenia_gora_kr_ankieta oraz na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (zakładka aktualności), na stronie poświęconej Gminnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra: gpr.jeleniagora.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra: bip.jeleniagora.pl (zakładka obwieszczenia, konsultacje społeczne).

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym i ankietą dostępne będą od dnia 7 lutego 2023 r. do dnia 9 marca 2023 r.:
 
·   w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta,
Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209,
w godzinach pracy Urzędu, tj.:

- poniedziałek-środa: 7:30-15:30,
- czwartek: 7:30-16:30,
- piątek: 7:30-14:30;

 · na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (aktualności), gpr.jeleniagora.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra bip.jeleniagora.pl (zakładka obwieszczenia, konsultacje społeczne).


Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

a. niedotyczące zakresu konsultacji, tj. niezwiązane z projektem Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;

b. z datą wpływu przed dniem 7 lutego 2023 r. oraz po dniu 9 marca 2023 r.,

c. niepodpisane imieniem i nazwiskiem osoby/podmiotu zgłaszającej/-ego uwagi, opinie i propozycje,

d. przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag, opinii i propozycji zmian zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z interesariuszami rewitalizacji).
 
Informacji związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra udziela Wydział Rozwoju Miasta, tel. 75 75 46 126, e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl.Załączniki:

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra
Formularz konsultacyjny
Formularz konsultacyjny
Klauzula informacyjna do konsultacji społecznych
Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra