Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Strategia spraw społecznych Miasta Jelenia Góra na lata 2023 – 2027”.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych 

Konsultacje przeprowadzane są w związku z dążeniem do zwiększenia aktywności mieszkańców i ich partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców miasta Jeleniej Góry uwag, opinii i propozycji dotyczących wyżej wymienionych  projektów dokumentów.
 
Konsultacje odbywają się w terminie od 31.03.2023 r. do 21.04.2023 r., w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej i elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. 
 
Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji:

· osobiście do Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych , ul. Okrzei 10, parter, pokój 001, w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj.:

– poniedziałek – środa: 7:30 –15:30,
– czwartek: 7:30 –16:30,
– piątek: 07:30 – 14:30,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sprawyspoleczne@jeleniagora.pl

drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra (decyduje data wpływu formularza konsultacyjnego do Urzędu Miasta Jelenia Góra).

 - w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych , ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, parter, pokój 001, w godzinach pracy Urzędu, tj.:

– poniedziałek – środa: 7:30 –15:30,
– czwartek: 7:30 –16:30,
– piątek: 07:30 – 14:30,

- na stronach internetowych miasta: bip.jeleniagora.pl (zakładka: Konsultacje społeczne), jeleniagora.pl (aktualności).

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a. niedotyczące zakresu konsultacji, 
b. z datą wpływu przed 31 marca 2023 r. oraz po 21 kwietnia 2023 r.,
c. niepodpisane imieniem i nazwiskiem osoby/podmiotu zgłaszającej/-ego uwagi, opinie  i propozycje,
d. przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji.