Zmiany tekstu jednolitego

 

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2 stycznia 2007r.

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Jeleniej Góry stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 125/XI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jeleniej Góry.

 

 Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /tj. Dz. U. 2005r.Nr 190 poz. 1606/ ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Statutu Miasta Jeleniej Góry stanowiącego załącznik uchwały Nr 125/XI/1999 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 czerwca 1999r. /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 20, poz. 918, z dnia 30 lipca 1999 roku./

 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jeleniej Góry z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

 

1)      uchwałą Nr 579/XLII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia  27 listopada 2001r. w sprawie zmian w  Statucie  Miasta Jeleniej Góry / Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 21 poz. 543 z 21 lutego 2002r./

 

2)      uchwałą Nr 105/XI/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia  14 lipca 2003r. w sprawie zmian w  Statucie  Miasta Jeleniej Góry / Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 143 poz. 2424 z dnia 2 września 2003r. /

 

opublikowany w

Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego

 Nr 41 poz. 412

z dnia 15.02.2007r

Załącznik do Obwieszczenia

Przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 2 stycznia 2007 roku

.

 

 

STATUT

MIASTA  JELENIEJ GÓRY

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Część I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Część II: ZADANIA MIASTA

 

Część III: ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ

 

Część IV: PREZYDENT MIASTA

 

Część V: PRZEPISY GMINNE I AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

 

Część VI: MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA

 

Część VII: NAGRODY I HONOROWE TYTUŁY MIASTA

 

Część VIII: REFERENDUM , KONSULTACJE I OPINIE

 

Część IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Załączniki

 

Nr 1: Mapa granic administracyjnych miasta Jeleniej Góry.

 

Nr 2: Herb miasta Jeleniej Góry.

 

Nr 3: Flaga miasta Jeleniej Góry.

 

Nr 4: Regulamin pracy Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 

Nr 5: Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.