Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

BIP Biuletyn Informacji Publicznej
CEDIG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Dz. U.
Dziennik Ustaw
DUW Dolnośląski Urząd Wojewódzki
JST Jednostki Samorządu Terytorialnego
MKW Miejska Komisja Wyborcza
MPZP Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
NGO skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje.
NIK Najwyższa Izba Kontroli
OP Organizacja pozarządowa
OPP Organizacja pożytku publicznego
PE Parlament Europejski
PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
PKW Państwowa Komisja Wyborcza
POB Punkt Obsługi Bankowej
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SKO Samorządowe Kolegium Odwoławcze
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.
UE Unia Europejska
UMWD Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
WPI Wieloletni Plan Inwestycyjny
ZSZ Zintegrowany System Zarządzania

 

 

Wydziały i biura 

BRW

Biuro Rady Miejskiej 

MKZ

Wydział Organizacyjny i Kadr 

WAB

Wydział Rozwoju Miasta 

WFI

Wydział Kultury i Turystyki 

WED

Wydział Dialogu i Spraw Społecznych 

WFN

Urząd Stanu Cywilnego 

WKS

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego 

WPO

Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej 

WZN

Wydział Obsługi Mieszkańców 

BFS

Wydział Edukacji i Sportu 

BRG

Wydział Finansowy 

WZF

Wydział Komunikacji 

WIM

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

ZTS

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 

WBZ

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej 

WLM

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 

WNK

Wydział Zarządzania Kryzysowego 

WSP

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Jednostki i spółki miejskie

ZDiUM Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ZZK Zarząd Zasobu Komunalnego

ZIM

Zarząd Inwestycji Miejskich

ZZM Zarząd Zieleni Miejskiej
MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
CUI Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
CIS Centrum Integracji Społecznej
CIRS Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego
ZOJM Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich
MCUS Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

SMW

Straż Miejska Wrocławia

WZF Wydział Zarządzania Funduszami
MCS
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
ZCK Zarząd Cmentarzy Komunalnych
ZGKiKM Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
PMWiK Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
WI Wrocławskie Inwestycje

TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław

ARAW Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
WZŻ
Wrocławski Zespół Żłobków
WCDN Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
WZAZ Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
PUP Powiatowy Urząd Pracy
WTWK Wrocławski Tor Wyścigów Konnych-Partynice