Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

BIP Biuletyn Informacji Publicznej
CEDIG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Dz. U.
Dziennik Ustaw
DUW Dolnośląski Urząd Wojewódzki
JST Jednostki Samorządu Terytorialnego
MKW Miejska Komisja Wyborcza
MPZP Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
NGO skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje.
NIK Najwyższa Izba Kontroli
OP Organizacja pozarządowa
OPP Organizacja pożytku publicznego
PE Parlament Europejski
PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
PKW Państwowa Komisja Wyborcza
POB Punkt Obsługi Bankowej
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SKO Samorządowe Kolegium Odwoławcze
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.
UE Unia Europejska
UMWD Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
WPI Wieloletni Plan Inwestycyjny
ZSZ Zintegrowany System Zarządzania

 

 

Wydziały i biura 

BRM

Biuro Rady Miejskiej 

WOiK

Wydział Organizacyjny i Kadr 

WRM

Wydział Rozwoju Miasta 

WKiT

Wydział Kultury i Turystyki 

WDiSP

Wydział Dialogu i Spraw Społecznych 

USC

Urząd Stanu Cywilnego 

WKiNW

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego 

WIiOT

Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej 

WOM

Wydział Obsługi Mieszkańców 

WEiS

Wydział Edukacji i Sportu 

WF

Wydział Finansowy 

WK

Wydział Komunikacji 

WGKiOŚ

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

WIiZP

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 

WGM

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej 

WUAiB

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 

WZK

Wydział Zarządzania Kryzysowego 

WGiGN

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami