w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia GóraZałączniki:

0050.2025.2023.VIII