potwierdzono aktualność dn. 14.07.2021 r.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Miasto Jelenia Góra które reprezentuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry z siedzibą przy Pl. Ratuszowym 58, 58-500 Jelenia Góra.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Jelenia Góra.


Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Jelenia Góra.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi o którą się Państwo staracie.

6. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej zgody, albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.


Jeśli mają Państwo wątpliwości, lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez administratora  inspektora ochrony danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iodo_um@jeleniagora.plZałączniki:

Wniosek o nagrodę dla zawodnika
Wniosek o nagrodę dla trenera
Wniosek o stypendium sportowe
Oświadczenie stypendysty do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS
Karta usług
PIT 2 C